Hyatt Regency, Lucknow
Taj Resort & Convention Centre, Goa
Taj Santacruz, Mumbai
Vivara Service Apartments, Kolkata
Crown Plaza, Jaipur